پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۴ - صفحه ۵۱۱
  مصاحبه
زمان: ۲۴ آبان ۱۳۵۷ / ۱۴ ذی الحجه ۱۳۹۸
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: حمله مردم به مراکز فساد
مصاحبه کننده: خبرنگار مجله «ویکلی مگزین»
سؤال: [شما فرمودید که مبارزه مسالمت آمیز خواهد بود، چرا از این حد بیرون رفته و به صورت فعالیتهای تخریبی درآمده است؟]
جواب: مبارزه از طرف ملت، با آرامی شروع شد، لکن از طرف شاه، خشونت آمیز شد و مردم را به عصیان بیشتر واداشت. به علاوه بسیاری از این تخریبها به دست خود مأمورین شاه انجام گرفته و می‌گیرد. مردم فقط مراکز فساد را می‌کوبند، زیرا خواستار یک حکومت حق هستند.
- [شما گمان می‌کنید که نظامیان، به دستور شاه از روز یکشنبه شهرها را رها کردند و رفتند، تا این کارها انجام بگیرد و سوژه باشد برای حکومت نظامی که بعداً ایجاد کنند؟]
- اکثر آتش سوزیهای آن روز از طرف دستگاه بوده است و مردم فقط مراکز فحشا و استثمار را از بین می‌بردند.
- [اگر شاه برود، بر سر ایران چه می‌آید؟ آیا ایران از تحت نفوذ امریکا بیرون می‌رود؟]
- به نظر ما چنانچه شاه برود، ایران، ایران خوبی خواهد شد ان شاء الله. نفوذ ابرقدرتها از آن برداشته می‌شود و ایران مال ایرانی می‌شود و همه قوای ایران فعلاً صرف تعمیر خرابیهای شاه خواهد شد.