تلگراف تشکر از همدردی روحانیون تهران (حمله به مدرسه فیضیه)