پاسخ استفتاء به مستأجرین اموال موقوفه در شهرستان طالقان (وکالت به آقای محی الدین طالقانی در اجاره موقوفات)
 • پاسخ استفتاء
  زمان: اردیبهشت 1342 / ذی الحجه 1382
  مکان: قم
  موضوع: اعطای وکالت به آقای سید محی الدین طالقانی در اجاره اموال موقوفه
  سؤال کننده: مستأجرین اموال موقوفه واقع در قریه‌ای از توابع شهرستان طالقان
  بسمه تعالی
  چون مطلب برای اینجانب مجهول است، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای آقا سید محی الدین طالقانی از قِبَلِ حقیر مجاز و وکیل هستند که موقوفه را به نحو متعارف اجاره دهند، و قسمت غایب را در صورت یأس از وصول به او، صدقه بدهند از قِبَلِ او؛ و در صورت امکان وصول و ایصال نمایند یا حفظ نمایند. (1)
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>