تلگراف آقای محمد تقی فلسفی (ادامه سخنرانی در اصفهان و شیراز)
 • تلگراف
  زمان: 31 مرداد 1343 / 14 ربیع الثانی 1384
  مکان: قم
  موضوع: پیام تشکر و تأکید بر ادامه وعظ و خطابه در اصفهان و شیراز
  مخاطب: فلسفی، محمدتقی
  قم - اصفهان
  حضرت حجت الاسلام آقای فلسفی
  پس از اهدای سلام، تلگرافاً از اصفهان تقاضا شده است که جنابعالی ده روز دیگر اهالی را مستفیض فرمایید. مقتضی است اجابت فرمایید. از مساعی جمیله جنابعالی و منابر مفیدتان باید تقدیر و تشکر کنم. از علمای اعلام شیراز نیز دعوتی از جنابعالی شده است و تقاضای اجابت نموده‌اند؛ مقتضی است اجابت فرمایید. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین و وحدت کلمه آنها را خواستار است.
  - 31/5/43.
  - خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>