تلگراف تشکر به آقای علی ایران پور
 • تلگراف
  زمان: مهر 1344 / جمادی الثانی 1385
  مکان: نجف
  موضوع: پیام تشکر
  مخاطب: ایران پور، علی
  از نجف به قم
  به وسیله جناب آقای حاج آقا شهاب الدین اشراقی، جناب آقای شاطرعلی ایران پور (1) از الطاف جنابعالی متشکرم.
  خمینی