بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)
 •   بیانات
  زمان: صبح 20 دی 1362 / 6 ربیع الثانی 1404
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: لزوم انطباق احکام قضایی با ضوابط شرعی
  حضار: کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه عالی قضات شرع)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ... قضات محترم دادگاه‌های کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>