تلگراف تشکر به آقای محمود طباطبایی (ورود به نجف)
 •   تلگراف
  زمان: آبان 1344 / رجب 1385
  مکان: نجف
  موضوع: ابراز تشکر از تلگراف تبریک ورود امام خمینی به اعتاب مقدسه
  مخاطب: طباطبایی، محمود
  قم - حضرت آیت الله آقای حاجی آقا محمود طباطبایی - دامت برکاته
  از الطاف کریمه متشکرم. عظمت اسلام و مسلمین را از خداوند تعالی خواستارم.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>