نامه
 •   نامه
  زمان: حوالی اردیبهشت 1343
  مکان:؟
  موضوع: درخواست صدور اعلامیه و اعلام عزای ملی‌
  مخاطب: میلانی، سید محمدهادی‌
  حضرت آیت‌الله میلانی - دامت برکاته‌
  این عریضه رسمی نیست از این جهت جسارت شده است.
  1. لازم است اعلامیه [ای‌] فوری مرقوم فرمایید و روز هشتم منتشر شود مبنی بر اعلام عزای ملی در روز دوازدهم محرم راجع به واقعه آن روز و در ضمن از مسائل روز که اختناق شدید مبلغین و آزادی همه طوایف ضاله از قبیل مسیحیین و بعض فرق ضاله دیگر بحث شود و اعتراض گردد.
  2. اهل منبر تا هشتم صحبتی نکنند و از آن وقت در صورت امکان راجع به دوازده محرم و راجع به جلوگیری از اهل منبر و حبس محبوسین صحبت کنند.
  3. البته در ضمن اعلامیه به حبس محبوسین از اهل علم و اهل منبر اعتراض فرمایید.
  4. در صورت امکان دسته‌جات در هشتم به بعد راجع به واقعه دوازده محرم شعارهایی بدهند.
  5. دستور دهید تراکتهایی طبع و در روزهای اجتماعات پخش کنند راجع به مسائل مختلف روز.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>