مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل درباره آینده ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 19 آبان 1357 / 9 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ایران پس از سرنگونی شاه - ضروریات دوران مبارزه
  مصاحبه کننده: نماینده سازمان عفو بین الملل
  سؤال: [هدف شما سرنگونی نظام شاهنشاهی و آزادی مردم تحت ستم ایران و استقرار حکومت اسلامی است. الف) آیا حرکت کنونی ایران متشکل است و دارای یک تشکیلات می‌باشد؟ ب) شما چه معیارهایی را برای شایسته بودن یک تشکیلات مقرر می‌فرمایید؟ ج) چه معیارهایی را مقرر می‌نمایید که نشاندهنده شایستگی و لیاقت گروه یا گروه‌هایی باشد که پس از پیروزی، هدایت مردم می‌تواند به عهده آنها باشد؟]
  جواب: الف) در بدترین شرایط اختناق و خفقان که بر ایران حاکم است، عملکرد نهضت ملت ایران نشانه وجود یک روح تشکیلاتی است که توانسته است جنبش را به مرحله کنونی برساند و به موازات نزدیک شدن جنبش به مرحله پیروزی نهایی، فرم تشکیلات قطعی تر و اعلام خواهد شد. ب) برخورداری از یک رهبری صددرصد مورد اعتماد و امین، داشتن شعارها و آرمانهایی که کاملاً تجسم دهنده خواسته‌های عموم مردم باشد، از معیارهای ضروری و اولیه است، و آن شعارها در مرحله کنونی، عبارت است از سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی. ج) نداشتن سوابق مشکوک و شناختن درست هویت جامعه ایرانی و آرمانهای اساسی آنها در ابعاد مادی و معنوی، تقوی و صداقت و درستی در عمل، قدرت رهبری و اداره امور و استقامت در مبارزه برای عقیده، شرایط اساسی برای هدایت مردم است.
  - [الف) آیا در حکومت اسلامی، مارکسیستها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟ ب) آیا در حکومت اسلامی مارکسیستها آزادی انتخاب شغل دارند؟]
  - الف) در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده‌ای هستند، ولکن‌
 • آزادی خرابکاری را ندارند. ب) در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب ضوابط قانونی محفوظ است.
  - [از نظر اسلامی، زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بنای حکومت اسلامی شرکت نمایند؟]
  - زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می‌دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی، می‌تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی را به عهده بگیرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>