مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان و سیاست خارجی آینده ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 20 آبان 1357 / 10 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: زنان و سیاست خارجی در نظام آینده ایران
  مصاحبه کننده: خبرنگار مجله القومی العربی
  سؤال: [آیا حرکت ایران دارای تشکیلات سیاسی است؟]
  جواب: این حرکت از متن جامعه و فطرت انسانها برخاسته است و متکی به شخص یا اشخاصی نیست، و از روحیه قوی و تشکیلات سیاسی آشنا با فهم مردم جامعه ایران، برخوردار است. و این عامل، خود تضمین کننده جایگزینی یک تشکیلات سیاسی نیرومند، به جای رژیم شاه است.
  - [تماسهایی که رهبران مخالفین با شما گرفته‌اند نتیجه‌اش مثبت بوده است یا منفی؟]
  - ملت ایران خواسته‌های خود را که عبارت از سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است، اعلام کرده است. و من جمهوری اسلامی را به ملت ایران پیشنهاد کرده‌ام که بعد از سقوط شاه به آرای عمومی می‌گذاریم و هیچ گروه و شخصی نمی‌تواند با خواست ملت ایران، مخالفت کند و الّا محکوم به نابودی است. و رهبران مخالفین هم با آنچه من گفته‌ام موافقت کرده‌اند.
  - [مشارکت فعال زنان در انقلاب چه معنایی دارد؟]
  - زندانهای شاه از زنان شیردل و شجاع مملو است. در تظاهرات خیابانی زنان ما، بچه‌های خردسال خود را به سینه فشرده، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل، به میدان مبارزه آمده‌اند. جلسات سیاسی‌ای که زنان در شهرهای مختلف ایران، برپا می‌کنند کم نیست، آنان نقش بسیار ارزنده‌ای را در مبارزات ما ایفا کرده‌اند. مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده‌اند. در چه تاریخی این چنین زنانی را سراغ دارید و در چه کشوری؟
  - [موضع شما نسبت به اعراب چیست؟]
 • - ما دست خود را به سوی کشورهای عربی که به مبارزات خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهند، دراز کرده و همیشه پشتیبان آنان در مقابل اسرائیل بوده ایم. امید است ملتهای عرب از مبارزات ملت ایران دفاع نمایند.
  - [قدرتهایی که امکان دارد پس از برچیدن رژیم، با آنان همکاری کنید کدام است؟]
  - ما با کشورهایی همکاری می‌کنیم که از هم اکنون موضع خودشان را در مقابل شاه روشن کنند.
  - [اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی دارای چه حقوقی هستند؟]
  - تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی، خود را موظف می‌داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>