مصاحبه با تلویزیون بی‌بی‌سی درباره آینده ایران و نحوه بازگشت به ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 19 دی 1357 / 10 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: نحوه بازگشت به ایران - نوع حکومت آینده - قیام ملتهای اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون بی‌بی‌سی
  سؤال: [اگر شاه ایران را ترک گوید، آیا حضرتعالی فکر می‌کنید وقت مناسبی برای بازگشت شما به ایران خواهد بود؟]
  جواب: باید مطالعاتی بکنیم. هر وقت مقتضی شد می‌رویم.
  - [چه نوع حکومت یا دولتی را حضرت آیت الله انتظار دارند که تا پایان سال جاری مسیحی (دسامبر 79) در ایران روی کار آید؟]
  - ما امید این را داریم که همین حکومتی را که پیشنهاد کردیم که حکومت «جمهوری اسلامی» است در این سال روی کار آید.
  - [و این حکومتی خواهد بود که شما شخصاً منصوب خواهید کرد؟]
  - ما به حسب آنطوری که تاکنون گفتیم رجوع به آرای مردم می‌کنیم؛ ولی به حسب واقع، مردم با رفراندمی که مکرر کردند این حکومت را قبول کردند.
  - [دولت بریتانیا هنوز هم به فرستادن سلاحهای خود مثل تانکها، راکتها و دیگر سلاحهای نظامی برای شاه ادامه می‌دهد. از نظر حضرت آیت الله معنای این فرستادن اسلحه چیست؟]
  - ما سالهای طولانی است که گرفتار این چیزها هستیم که دولت انگلیس به حکومت جائر ما همراهی می‌کند. از اول دولت انگلیس پدر این شاه را بر ما تحمیل کرد، و بعد هم که او خیانت به آنها کرد او را اخراج کردند. متفقین - که یکی‌شان انگلستان بود - محمدرضاشاه را بر ما تحمیل کردند و تحمیلات دولت انگلستان و ظلمهایی که به ملتهای ضعیف - که یکی از آنها ملت ماست - کرده‌اند، سابقه زیادی دارد و اینکه حالا هم به فرستادن سلاح و پشتیبانی از شاه ادامه می‌دهد، می‌خواهد سلطنت او ادامه پیدا کند و این ادامه جرمها و
 • جنایاتی است که او مرتکب شده و می‌شود. و اینها می‌خواهند دولت شاه را هرچه بیشتر نگه دارند و هر روزی که بر سلطنت باقی بماند روز مصیبت بزرگ ملت ماست.
  - [گفته شده است که حضرت آیت الله از لیبی و فلسطینی‌ها کمکهایی دریافت می‌کنید و همچنین گفته شده است که بعضی از وابستگان نزدیک به حضرتعالی (کسانی که اینجا به شما کمک می‌کنند) وابسته به حزب سابق توده هستند و یا عقاید کمونیستی دارند؛ آیا این اتهامات درست است؟]
  - خیر؛ اینها تبلیغات دار و دسته شاه است. ما از هیچ دولتی استمداد نکردیم و نخواهیم کرد؛ ما به نیروی ملت اتکا داریم و احتیاج به دولتها نداریم. و کسانی که با من ارتباط نزدیک و یا دور دارند از مسلمانهای خالص هستند و به هیچ حزبی وابستگی ندارند. اینها تبلیغاتی است که شاه و دارودسته او می‌کنند، آن هم برای اینکه نهضت ما را آلوده کنند.
  - [ما امروز شاهد هستیم که یک نهضت جدید اسلامی در بسیاری از ملتهای مسلمان رشد می‌کند، مثل ترکیه و پاکستان؛ و اینها قیامهای اسلامی می‌کنند. به نظر حضرتعالی دلیل این قیامها چیست؟]
  - در سالهای طولانی، تبلیغات دامنه دار دولتهای شرق و غرب موجب این شد که ملتهای مسْلم از آنان بازی بخورند و گمان کنند که ترقیات این کشورهای ضعیف در گرایش به یکی از این دو ابرقدرت است؛ لکن به هر طرف که تمایل پیدا کردند بعد از مدتی فهمیدند که آنها جز اسیر کردن اینها و بردن خزاین و غارت کردن مخازن آنها کار دیگری نمی‌کنند. در عصر ما، ملت ما یافت که شاه به واسطه پیوندی که با غرب، مخصوصاً با امریکا دارد و همین طور با شرق، تمام مخازن ما را به باد داده است بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است؛ و فهمیدند جنایات فوق العاده‌ای که مرتکب می‌شود به واسطه پیوندی است که شاه با ابرقدرتها دارد. از این جهت ملت ما بپاخاست و سایر ممالک، از جمله ممالک اسلامی نیز به این حقیقت تلخ توجه پیدا کردند و با مطالعه تاریخشان درک کردند که تمام گرفتاریهایی که ملتها پیدا کردند از دست این ابرقدرتهاست؛ ناچار از آن ابرقدرتها رویگردان شده‌اند. و اسلام که تمام آرزوهای بشر را به طور شایسته در دسترس آنها خواهد گذاشت و می‌گذارد و قوانین اسلام، چه قوانین‌
 • اقتصادی و سیاسی و چه قوانین فرهنگی و معنوی آن، قوانین غنی‌ای است که هرکس به آنها توجه پیدا کند ناچار به اسلام گرایش پیدا خواهد کرد. و مسلمین بعد از سالهای طولانی‌ای که در غفلت بودند حالا مقداری رو به بیداری گذاشتند و مقداری توجه به اسلام پیدا کردند و امید این هست که توجه آنها به اسلام بیشتر بشود و اسلام را آنطور که هست بشناسند و در صورت شناخت صحیح، گرایشات آنان به شرق و غرب بکلی منقطع خواهد شد و برای پیاده کردن احکام اسلام جانفشانی خواهند نمود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>