مصاحبه با تلویزیون اسپانیا درباره ایران پس از خروج شاه
 •   مصاحبه
  زمان: 19 دی 1357 / 10 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ایران پس از خروج شاه
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون اسپانیا
  سؤال: [شما عمل امریکا را که خواسته است تا شاه به تعطیلات برود چگونه برآورد می‌کنید؟]
  جواب: ناآرامیها وقتی رفع می‌شود که رژیم شاه از بین برود و خارجیها در امور داخلی ما دخالت نکنند.
  - [چگونه می‌توانید وضع فعلی را که سیاست کلی به بن بست رسیده است، از بن بست درآورید؟ به نظر جنابعالی بن بستی که به وجود آمده چگونه از بین خواهد رفت؟]
  - با رفتن رژیم سلطنتی، بن بست هم از بین خواهد رفت و ملت تکلیف همه چیزها را خودش معین می‌کند.
  - [آیا مقامی را در سیاست کلی کشور قبول خواهید کرد؟ وقتی که جنابعالی مراجعه کردید به ایران، در نظر دارید که در مسائل سیاسی شرکت مستقیم داشته باشید؟]
  - از اجزای حکومتی نخواهم بود لکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولتها را باید بکنم.
  - [سیاست حضرتعالی راجع به منابع زیرزمینی مملکت به بهترین وضعش چگونه است؟]
  - منابع زیرزمینی تابع سیاست اقتصادی است. در شرایط فعلی، ما ناچار به فروش منابعمان هستیم؛ البته با سیاستی مستقل.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>