مصاحبه با رادیو - تلویزیون «لوکزامبورگ» درباره ایران پس از شاه
 •   مصاحبه
  زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ایران پس از شاه، ماهیت جمهوری اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون لوکزامبورگ
  سؤال: [حضرت آیت الله، شاه می‌رود بدون آنکه استعفا بدهد؛ آیا به نظر شما شرایط تغییر کرده است؟]
  جواب: خیر؛ با رفتن شاه هیچ چیزی تغییر نمی‌کند. باید تمام این سلطه که در ایران است از بین برود، برای اینکه همه اینها غیرقانونی است؛ هم دولت غیرقانونی است و هم مجلسیْن و هم شورای سلطنت. و تا اینها تحقق پیدا نکند آرامش در ایران پیدا نخواهد شد.
  - [آیا فکر می‌کنید نبرد و نهضتی را که ایجاد کرده اید موجب بروز جهادی در ایران و در جاهای دیگر مثل ترکیه و سایر کشورها بشود؟]
  - آن مربوط به ما نیست. ملت ما در سراسر کشورهای اسلامی اثر می‌گذارد و ملتها را به فکر رهایی از چنگال شرق و غرب می‌اندازد.
  - [آیا حکومت اسلامی حکومتی قهقراگرا نیست؟ شاه می‌خواهد یک کشور مدرن برقرار کند؛ کشورهای عربی نیز به دنبال پیشرفت هستند؛ ولی اسلام با رفرم و تغییرات اجتماعی مثل آزادی زنان مخالف است. نظر شما در این باره چیست؟]
  - دولت شاه با رشد اجتماعی ما مخالف بود و تمام آزادی و استقلال کشور ما را از دست داده بود. دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که به آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است.
  - [آیا روابطی با «حزب توده ایران» و در نتیجه مسکو دارید؟]
  - خیر؛ به هیچ وجه روابطی نداشته‌ام و ندارم و نخواهم داشت.
  - [حضرت آیت الله، ایران منطقه بسیار حساسی است در جهان. آیا بیم آن را ندارید که با این نهضتی که‌
 • شروع کرده اید، به طور جدی تعادل منطقه را به خطر اندازید و در نتیجه جنگی درگیر شود؟]
  - ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد؛ برای اینکه ما به هیچ طرفی از دو طرف شرق و غرب تمایلی نداریم و ما با همه روابطی علی السواء داریم و با همه رفتاری عادلانه داریم، البته در صورتی که آنها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند. امیدوارم تزلزلی در منطقه به وجود نیاید. البته شما غربیها تزلزل منطقه را در هَدْم (1) منافع خودتان می‌دانید، اگر این تزلزل است مطمئن باشید بزرگترین تزلزل در منطقه صورت می‌گیرد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>