مصاحبه با رادیو - تلویزیون کانادا درباره تظاهرات عاشورا
 •   مصاحبه
  زمان: 20 آذر 1357 / 10 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: اثرات تظاهرات در ایران
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون کانادا
  سؤال: [چه نتایجی بر این تظاهرات (1) بار است؟]
  جواب: تمام ملت رأی دادند که شاه نباید باشد و باید دنیا این معنی را بداند که شاه به هیچ وجه دیگر قانونیت ندارد. قبلاً هم نداشت ولی ملت دیروز و امروز اعلام کردند، اعلام عمومی کردند که شاه باید برود و شاه را نمی‌خواهند.
  - [بنابراین به نظر حضرت آیت الله هیچ گونه مصالحه با شاه امکانپذیر نیست - ولو به عنوان اینکه فقط به صورت سمبلیک در سلطنت باشد؟]
  - هیچ مصالحه‌ای با شاه ممکن نیست. شاه جانی است و باید محاکمه بشود وبه سزای اعمالش برسد.
  - [بارها حضرتعالی فرموده اید که شخصاً در دولت آینده نخواهید بود. پس اگر این باشد رهبران سیاسی و گروه‌هایی که دولت را پس از این تغییر در دست می‌گیرند چه کسانی خواهند بود؟ این سؤال را از این جهت می‌کنم که پشتیبانان شاه گفته‌اند که کسی نیست که مملکت را اداره کند و در صورتی که شاه برود عدم ثبات و هرج و مرج در مملکت پیش می‌آید.]
  - شاهْ مملکت را به هرج و مرج کشیده است؛ اگر او برود اشخاص کاردان از اوضاع جهان زیاد است و کشور را به بهترین وجه اداره خواهند کرد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>