یادداشت درباره لزوم و یا عدم لزوم وجود نخست وزیر
  •   یادداشت
    زمان:؟
    موضوع: لزوم و یا عدم لزوم پیش بینی نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی
    «درباره آنکه در جمهوری اسلامی نخست وزیر لازم نیست و رئیس جمهور رئیس دولت است مثل امریکا یا لازم است مثل بعضی جمهوریهای دیگر باید مشورت شود و مصلحت هر یک ارزیابی گردد.
    آنچه به نظر می‌رسد رئیس جمهور کافی است و با نخست وزیر یک وجود تشریفاتی است (1) مثل مقام سلطنت». (2)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>