وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می‌کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می‌شود مثلاً در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال‌ مسئول می‌باشند.
کلمات قصار

انبیای الهی

بعثت برای این است که اخلاق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم را و احسام مردم را، تمام اینها را از ظلمتها نجات بدهد؛ ظلمات را به کلی کنار بزند و به جای او نور بنشاند.
» - جلد ۱۷ - صفحه ۴۳۵