حدود ششصد نفر از لاتها را مسلح، به قم بفرستند؛ ولی من نمی‌گذارم رئیس سازمان امنیت (1) و رئیس شهربانی قم (2) هر کاری که دلشان خواست انجام دهند. روزی که وقتش برسد، می‌دانم با این ... (3) چگونه رفتار کنم، و چطور آنها را گردن بزنم. اینها بودند که قم را خراب کردند؛ اینها بودند که درخواست اشخاص لات از تهران کردند و واقعه مدرسه فیضیه را به وجود آوردند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>