و خانم‌ها (1) کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید. من از قِبَل همه نایب الزیاره هستم.
به خانم شمس آفاق (2) سلام برسانید و به توسط ایشان به آقای دکتر (3) سلام برسانید. به خاور سلطان و ربابه سلطان سلام برسانید.
صفحه مقابل را به آقای شیخ عبد الحسین بگویید برسانند.
ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت؛ روح الله.
عکس جوف در حال دلتنگی از حرکت نکردن. (4)