نامه
زمان: 29 اسفند 1333 / 25 رجب 1374
مکان: قم
موضوع: خانوادگی
مخاطب: ثقفی، میرزامحمد
تصدقت شوم، مدتی پیش از این، یعنی دو - سه روز بعد از آمدنم عریضه عرض کردم و ورقه دعوت را در جوفش فرستادم. از قرار معلوم تاکنون نرسیده. اینجا از مأمور پست پرسیدم، گفت: ممکن است جای دیگر اشتباهاً رفته باشد، بعد از مدتی برگردد اینجا، در هر صورت نمی‌دانم چه شده است و تکلیف چیست. پریروز از خانم (1) مرقومه زیارت شد، نوشته بودند خانم نجمی (2) کسالت دارند، امیدوارم تاکنون رفع شده باشد. از سلامتی ایشان و خودتان زودتر مرقوم فرمایید. تازه قابل عرض نیست. حضور محترم حجت الاسلام کاشانی سلام مخلصانه می‌رساند.
سید روح الله الخمینی