تلگراف
زمان: 24 مهر 1343 / 10 جمادی الثانی 1384 (1)
مکان: قم
موضوع: محکوم نمودن محاصره آقای قمی توسط رژیم شاه
مخاطب: میلانی، هادی (از مراجع تقلید)
حضور محترم حضرت مستطاب آیت الله آقای میلانی - دامت برکاته - مشهد
پس از اهدای تحیت و سلام از پیشامد مشهد مقدس بسیار متأسفم. گویا مأمورین بی جهت می‌خواهند باز فتنه ایجاد کنند.
حصر آیت الله قمی (2) جز ایجاد ناراحتی در محافل روحانیت و بین طبقات مردم برای هیأت حاکمه نتیجه ندارد. منتظرم از وضع مشهد و سلامت معظم له مستحضرم فرمایید.
خمینی