اجازه‌نامه
زمان: 28 اردیبهشت 1340 / 3 ذی الحجه 1380
مکان: قم
موضوع: اجازه در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه
مخاطب: مختاری، علی
بسم الله الرحمن الرحیم
مخفی نماند که جناب مستطاب عمدة الفضلاء آقای آقا شیخ علی مختاری - دام فضله - از طرف حقیر مجازند در اخذ زکوات و وجوه مجهول المالک و سایر صدقات و نقل احادیث از کتب معتبره اصحاب - رضوان الله علیهم - و اخذ سهم مبارک امام و صرف آن در مصارف خودشان مادامی که اشتغال به امور شرعیه و ترویج دیانت مقدسه دارند، و ایصال زاید آن را نزد حقیر و گرفتن قبض رسید و رساندن به صاحبان وجوه. و توصیه می‌کنم ایشان را به تقوا و احتیاط در امور دین و دنیا. والسلام.
به تاریخ 3 شهر ذی الحجة الحرام 1380
روح الله الموسوی الخمینی