بیانات
زمان: 2 آذر 1341 / 25 جمادی الثانی 1382
مکان: قم
موضوع: ضرورت پایداری مردم تا رفع غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی
حضار: اصناف و هیأتهای تهران، طلاب و مردم قم
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
ضرورت پایداری مردم
... شما بیش از پیش در کار خودتان مستقیم باشید و پایداری نمایید. ما هم ثابت هستیم. خطری که متوجه دین شده است، قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایستی مسلمانها جدیت نمایند تا این غائله رفع شود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>