ساخته و آنها را بر هر خیری موفق گرداند- پوشیده نیست که جناب عالم فاضل با تقوا شیخ حسین فرطوسی - دام علاه - از اهل فضل و فضیلت در امور شرعیه و معارف قدسیه است. ایشان مدتی از عمرِ خود را در خدمتگزاری به دین حنیف و پاک در نجف اشرف و شهر قم سپری کرده تا اینکه بحمد الله به مراتبی از فضل نائل شده است. و ایشان - ایّده الله تعالی - از کسانی است که هر کجا باشد از وجودِ وی بهره مند شوند، از اینرو بر ما لازم است که بر وجود ایشان [مؤمنین را] آگاه ساخته و به وی اشاره نماییم، و بر اهل ایمان نیز بزرگداشت، احترام و رعایتِ وی لازم است، از آن رو که وی اهلیت و شایستگی این معانی را دارد - بحمدالله تعالی. وایشان مورد وثوق و اطمینان ما بوده و کسی است که ما بر وی در نشر احکام و آموزش حلال و حرام و پند و نصیحت کردن به مسلمانان، اعتماد کرده ایم. و ایشان وکیل ما در اموری هستند که می‌بایست در آنها به هنگام نیاز به حاکم شرعی، رجوع به حاکم کرد. و به تحقیق که ما به مؤمنین، اجازه پرداخت حقوق شرعیه از سهم امام - اروحنا فداه - و غیر سهم امام از حقوق واجبه را به ایشان داده ایم. و هر آنچه که از این حقوق به ایشان برسد، به درستی که به ما رسیده است. و به ایشان اجازه دادیم که مصرف کند از این حقوق به مقداری که رفع نیاز وی بشود از آنها در امر معاش و زندگانی ایشان، و باقی حقوق را برای برپایی حوزه علمیه به ما برساند. و سفارش می‌کنم او را - ایَّده الله تعالی - و دیگر برادران ایمانی را- ایَّدهم الله تعالی- به آنچه که گذشتگان درست کارِ ما به آن سفارش کرده‌اند از ملازمت و همراهی تقوا و دوری و پرهیز از هوی‌ و دست یازیدن به ریسمان احتیاط در دین و دنیا. وامید دارم از ایشان که مرا از دعاهای پسندیده خود فراموش نکند. و درود و رحمت و برکات خداوند بر وی و بر برادران ایمانی ما.
به تاریخ بیست و پنجم، ماه جمادی الثانیه 1382
روح الله الموسوی الخمینی