تلگراف تشکر از آقای ضیایری
 • تلگراف
  زمان: 19 فروردین 1343 / 24 ذی القعده 1383
  مکان: قم
  موضوع: تشکر
  مخاطب: ضیابری
  از: قم
  به: رشت
  حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای ضیابری- دامت برکاته
  از عواطف کریمه متشکر. توفیق علمای اسلام را در احقاق حق و ابطال باطل خواستار است.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>