تلگراف
زمان: 19 فروردین 1343 / 24 ذی القعده 1383
مکان: قم
موضوع: تشکر
مخاطب: ضیابری
از: قم
به: رشت
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای ضیابری- دامت برکاته
از عواطف کریمه متشکر. توفیق علمای اسلام را در احقاق حق و ابطال باطل خواستار است.
خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>