تلگراف
زمان: فروردین 1343 / ذی القعده 1383 (1)
مکان: قم
موضوع: پیام تشکر
مخاطب: خوانساری، سید احمد
حضرت آیت الله آقای خوانساری - دامت برکاته - تهران
از مساعی جمیله حضرتعالی متشکر. توفیق حضرات علما و مراجع عظام را در احقاق حق و ابطال باطل از خداوند تعالی خواستار است.
خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>