تلگراف تشکر از آقای سید احمد خوانساری (تبریک بازگشت امام به قم)
 • تلگراف
  زمان: فروردین 1343 / ذی القعده 1383 (1)
  مکان: قم
  موضوع: پیام تشکر
  مخاطب: خوانساری، سید احمد
  حضرت آیت الله آقای خوانساری - دامت برکاته - تهران
  از مساعی جمیله حضرتعالی متشکر. توفیق حضرات علما و مراجع عظام را در احقاق حق و ابطال باطل از خداوند تعالی خواستار است.
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>