اهمیت وظیفه پاسداران
الآن شما اسم شریف پاسداری برایتان ثبت است؛ پاسدار اسلام، پاسداران انقلاب اسلامی، پاسدار انقلاب اسلامی، لفظ نیست، واقعیت است، یک واقعیتی است. این واقعیت است که شما هر جا اگر یکی پیدا بشود و برخلاف مسیر اسلام بخواهد یک کاری بکند و یک گروهی چه بکند، این واقعیت است که شما را می‌کشاند آنجا، حرکت می‌کنید به آنجا، آن فتنه را خاموش می‌کنید. این یک واقعیتی است که چنانچه ما اسممان پاسدار بود و واقعیتمان پاسدار اینکه خودمان را، از خودمان پاسداری بکنیم که برخلاف مسیر اسلام حرکت نکنیم. از پاسدار وقتی برخلاف پاسداری یک چیزی دیده بشود، نمی‌گویند این آقا این کار را کرده؛ می‌گویند پاسدارها اینطوری هستند. و این یک مسئولیت بسیار بزرگی است که به عهده‌تان هست، به عهده ما هم هست. ما هم، در بین ما هم، این مسئله است که اگر یک اهل علمی خدای نخواسته یک خلافی بکند، می‌گویند آخوندها اینجورند، می‌روند سراغ آخوندها. اگر یک کمیته‌ای یک کاری بکند، می‌گویند این کمیته‌ها، کمیته‌های اسلام اینطوری است. دشمنها ایستاده‌اند که از «شخص» مطلب را ببرند بالا، برسانند به «نوع»؛ از آنجا ببرند بالا برسانند به «اسلام.» دشمنهای ما اینطوری؛ این کاره‌اند، فکر این مطلب هستند؛ یعنی آن مرکزی را که از آن ترسیده‌اند می‌خواهند بکوبند؛ و آن اسلام است، آن را می‌خواهند بکوبند. گاهی به اسم معمَّمین می‌کوبند؛ گاهی به اسم پاسدارهای اسلامی؛ گاهی به اسم کمیته‌های اسلامی؛ گاهی به اسم دادگاه‌های اسلامی، اینطوری.
هوشیاری در مقابل غرض ورزان
ما موظفیم که بهانه دست این اشخاصی که غرض دارند ندهیم. هر یک خودمان را مواظبت کنیم و پاسداری از خودمان بکنیم؛ و هر یکمان از رفقا فرض کنید پاسداری بکند. آقا خودش را حفظ بکند؛ و مأمور حفظ شما و شما و شما هم هست. نه این است که مأمور است [برای‌] خودش؛ مأمور است خودش نماز بخواند؛