حکم
زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب وزیر مشاور
مخاطب: فروهر، داریوش
بسمه تعالی
جناب آقای داریوش فروهر
طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیأت وزیران، جنابعالی به سمت وزیر مشاور منصوب می‌شوید. از خداوند متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای ذات مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی