حکم
زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب کفیل وزارت آموزش و پرورش
مخاطب: رجایی، محمد علی
بسمه تعالی
جناب آقای محمدعلی رجایی
طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیأت وزیران، جنابعالی به سمت کفیل وزارت آموزش و پرورش منصوب می‌شوید. از خداوند متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای ذات مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>