- بیرون بکشد، نمی‌تواند حفظ بکند این مملکت را؟ از این می‌ترسند که استقلال از دست برود؟ اینها دلسوز برای کشور خودشان و ملت خودشان هستند؟ از این می‌ترسند که از ملت، سلب آزادی بشود؟ اسلامی که آزادی را برای این ملت هدیه آورد، می‌ترسند حالا که هدیه آورد دوباره بگیرد از ایشان؟! می‌ترسند که اسلام، ذخایر ایران را به اجانب بدهد؟ اسلامی که کوشش کرده است و ذخایر را حفظ کرده است برای ملت و چپاولگران را بیرون کرده است از این مملکت، اینها می‌ترسند که ذخایر به باد برود؟!
هراس مُنحرفین و وابستگان به رژیم سابق
آنچه که من می‌فهمم این است که بعضی از اینها گول خوردند؛ و بعضی از اینها هم توجه دارند و غرض دارند، و آنها می‌ترسند که اسلام، جیب اینها را نگذارد پُر بشود. از این می‌ترسند که اسلام نگذارد که این چپاولگریها باقی بماند. اینها برای ملت، برای کشور، دلسوز نیستند، البته من همه را نمی‌گویم، من بعضی از اینها را می‌گویم. من آن منحرفین را می‌گویم و آن وابسته‌های به رژیم سابق را که نمی‌خواهند اسلام تحقق پیدا بکند. می‌خواهند این وابستگی ما به خارج، به غرب و شرق، باقی باشد، چون در این وابستگیها اینها استفاده‌ها می‌کردند. چنانچه ملاحظه کردید در سایه رژیم سابق چپاولگرها چپاول کردند. و بعد از اینکه او رفت، بسیاریشان پولها را هم برداشتند و رفتند. میلیونها، میلیاردها پول از ایران رفت! اینها می‌ترسند که چنانکه اسلام با محتوایش تحقق پیدا بکند، دست آنها دیگر کوتاه بشود و دست اربابانشان کوتاه بشود از این چپاولگریها و به آمال خودشان نرسند. و الّا اگر برای ملت و برای کشور است، اسلام این کشور را به ما برگرداند، و قدرت اسلام بود، ایمان مردم بود، که این پیروزی برای ماها حاصل شد.
اسلام، ضامن استقلال در طول تاریخ
اسلام در طول تاریخ، آن وقت که اسلام بوده است، به کسی ضرر نمی‌زده است. در حکومت علی بن ابیطالب کی می‌تواند بگوید که ظلم بر او می‌شود؟ کی می‌تواند بگوید
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>