بخواهند از بابت سهم امام به این مؤسسه کمک کنند، به این معلولین کمک کنند، مجاز هستند.
ان شاء الله خداوند همه شما را سعادتمند کند؛ و همه ما را خدمتگزار اسلام و خدمتگزار به میهن عزیز.