می‌نشیند؛ آن ناحیه که تُرک می‌نشیند؛ آن ناحیه که عرب هست؛ آن ناحیه که عجم است، این حرفها نیست در کار.
پیغمبر اکرم در عین حالی که خودشان عرب بودند، از ایشان نقل می‌کنند که فرموده‌اند که فخری از عرب بر عجم نیست؛ و از عجم بر عرب نیست. هیچ کدام به دیگری تَفوُّقی ندارد. همه آنها از یک پدرند و از یک مادرند، و علی السواء هستند. در عین حالی که اسلام این معنا را می‌گوید، جمهوری اسلام همین معنا را می‌خواهد پیاده بکند، ما همین معنا در رأس برنامه‌هایمان هست، مع ذلک خوب، تبلیغات می‌کنند.
تبلیغات سوء برای تفرقه افکنی
در خارج ایران به یک جور تبلیغ می‌کنند؛ در داخل ایران به یک جور تبلیغ می‌کنند. در خارج ماها را یک دیکتاتوری مثل هیتلر، یا بدتر از هیتلر، معرفی می‌کنند که این یک آدمی است که پستانهای زنها را داده بریده‌اند! خوب، البته آنها تبلیغ می‌کنند. اما این کردستان که پیش ماست؛ اینجا هم که در آغوش ماست؛ پیش ماست. اینها هم می‌روند مع الأسف تبلیغ می‌کنند. و یک دسته‌ای از مردمِ ساده، باور می‌کنند. ما برادر همه هستیم. آنها برادر ما هستند. آنها حمله می‌کنند و برادرها را می‌کشند، از این طرف می‌روند برای دفاع از این کردستان که نگذارند که مفسدین - که از خارج الآن دارند هم فوج فوج می‌آیند؛ و هم اسلحه می‌فرستند و هم مُبَلِّغ می‌فرستند و هم چریک درست می‌کنند و می‌فرستند و می‌خواهند یک منطقه را به آتش بکشند - از این طرف وقتی که می‌روند برای دفع آنها، تبلیغات می‌کنند به اینکه اینها اصلاً می‌خواهند جوانهای کُرد را بکُشند! خود آنها می‌ریزند می‌کُشند، وقتی اینها دفاع از آنها می‌کنند، همان معنائی که خودشان کردند گردن این طرف می‌گذارند! در بیمارستانها آنطور فضاحت را اینها درآوردند؛ و اینها رفتند جلوگیری کردند، عین همین معنا را به این طرف نسبت دادند! همین دیروز چند تا ورقه با امضای «چریکهای فدایی خلق» اینجا پیش من آوردند، که اینها را منتشر کردند در آنجا، چه چیزهایی را نسبت دادند به جمهوری اسلام، چه حرفهایی نسبت