ببندد. تا غرب راه به اینجا دارد، شما به استقلال خودتان نمی‌رسید. و تا این غربزده‌هایی که در همه جا موجودند از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمی‌گذارند، ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سرِ پای خودمان بایستیم و بفهمیم ما هم موجودی هستیم.
غرب به ما یک چیزی که مفید به حال ما باشد نخواهد داد و نداده است. غرب هر چه به این طرف فرستاده آنهایی بوده که برای خودش مفید نبوده است؛ حالا مُضرِّ به حال ما باشد یا نباشد مطرح نیست.
من این را مکرر گفته‌ام، و از بس متأثر شده‌ام این را باز مکرر می‌کنم، که در چند روز پیش از این، چند وقت پیش از این، در مجله، در روزنامه، خواندم که دواهایی که در امریکا قدغن شده است که استعمال بکنند آنجا لکن مجازند که به دنیای (1)) 361 (بفرستند! شما ببینید با ما اینها چه نظری به ما می‌کنند! ما را مثل یک موجود زنده شاید فرض نمی‌کنند! والله برای هر موجود زنده، انسان اینطور حاضر نیست که یک دوایی که مُضر است بفرستد و به حیوان بدهد. شما ببینید که ما با چه موجوداتی مقابل هستیم! با چه موجودات کثیفی در امریکا ما مواجه هستیم. امریکا و - ملت را نمی‌گویم، دولت را می‌گویم - دولتهای ابرقدرت با ما چه معامله می‌کنند. و ما باز خاضع آنها هستیم! باز برای آنها کار می‌کنیم. بشکند قلمهایی که برای اینها دارد کار می‌کند! و بشکند زبانها و بِبُرَّد زبانهایی که به نفع اینها دارد صحبت می‌کند و ملت را می‌خواهد تباه کند! شما فکر کنید که دوایی که آنجا نباید استعمال بشود، بفرستند به دنیای ثالث، بفرستند پیش ما. جهنم! ما هر چه به سرِمان آمد از آن دواها مانع ندارد؛ آنها پولش را بگیرند! از اول همین بوده است. چیزهایی که به حال ما مفید باشد به ما ندادند.
غرب و امریکا منشأ تمام گرفتاریهای شرق
آقا! تمام گرفتاریهای شرق از این اجانب است؛ از این غرب است؛ از این امریکاست.