سخنرانی
زمان: 11 آبان 1358 / 11 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: مشکلات و گرفتاریهای انقلاب و توقعات نامعقول
حضار: دانش آموزان مدارس تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به اتهامی ناروا
این طور نیست که من مطلع نباشم. افراد و گروهها مرتب می‌آیند و وضع مناطق خودشان را می‌گویند و نامه می‌دهند. [از] این اجتماعات بیرونی و این اجتماعات داخلی و از این مسائلی که شما گفتید من اکثرش را مطّلعم. اینکه می‌گویید روزنامه‌ها را نمی دهند، روزنامه‌ها پیش خودم می‌آید، خلاصه‌اش هم پیش من می‌آید، خلاصه اوضاع مملکت هم پیش من می‌آید، هم از ناحیه ارتش، هم از ناحیه ژاندارمری، هم از ناحیه وزارت ارشاد، مسائلی می‌آید پیش من، من بی‌اطلاع نیستم. اینکه می‌گویید که نمی گذارند به شما برسد، این همین حرفی است که اشخاص غرضمند گفته‌اند. و مع الأسف شما هم با آن ذهن صافتان باور کردید. الآن می‌بینید که شما اینجا هستید؛ و از صبح تا حالا هم دستجات مختلف در همین اتاق بودند؛ و در بیرون هم جمعیتهای زیاد، کاغذهاشان را می‌دهند، منتها اکثر کاغذها چیزهایی است که به من ارتباط ندارد.
برتری انقلاب ایران بر سایر انقلابها
شما مثل اینکه انقلاباتی که در دنیا واقع شده است کم توجه به آن کردید. و انقلاب را مثل یک تبدیل مثلاً نخست وزیر یا رئیس جمهور می‌دانید. شما می‌دانید که این انقلاب ایران یک انقلاب نمونه است؛ از حیث اینکه انقلابهایی که در دنیا بوده است، و در این صد سال اخیر زیاد هم بوده است، اینها با یک کودتای نظامی بسیاری از اوقات واقع می‌شده است، و یک قدرت شیطانی می‌رفته است، یک قدرت شیطانی دیگر جایش‌