احساس ضعف ننمودن در برابر توطئه‌ها
باید با قدرت پیش برویم. اگر اظهار ضعف، اگر احساس این را بکنند که ما ضعیف شدیم، اگر این تضعیفهایی که این نویسنده‌های بی‌انصاف ما از این ملت می‌کنند، احساس بکنند اینها که این نوشته‌ها در ما تأثیر کرده است، این احساس را اگر بکنند، جَری‌ خواهند شد و حمله خواهند کرد. کارهای خودشان را بدتر خواهند کرد. احساس ضعف در خودتان نکنید. هر چه این نویسنده‌ها بنویسند که «چیزی نشده است و این مملکت به همان حال سابق هست» و همان طور در یک نوشته‌ای که من پریروز دیدم نوشته است که «در رژیم سابق سیاسیون در بند بودند، در حبس بودند، حالا هم سیاسیون در حبس‌اند، این فرقی نکرده با آنها، در رژیم سابق آن اختناق و کذا بود، حالا هم همان طور است.» خوب، این برای این است که روحیه را تضعیف کند. حالا ما حساب می‌کنیم این را.
تفاوت زندانی‌های رژیم طاغوت با جمهوری اسلامی
در رژیم سابق، عده‌ای محبوس بودند. عده‌ای گرفتار بودند. حالا هم عده‌ای محبوس‌اند. این شک ندارد. اما کیها هستند؟ در رژیم سابق کیها حبس بودند و در رژیم حالا کیها حبس هستند؟ چه گروهی در رژیم سابق اعدام می‌شدند؟ ما ببینیم در رژیم سابق کی‌ اعدام می‌شد و در این رژیم کی‌ اعدام می‌شود؟ این را دیگر حساب نمی‌کنند اینها. سربسته می‌گویند که خیال می‌کنند جوانها بازی می‌خورند از این حرفها. در رژیم سابق، آنهایی را که می‌کشتند، بهترین جوانهای ما و متعهد و مُسْلِم، برای اینکه می‌گفتند که خلاف نکنید، می‌گفتند که مملکت ما را به باد ندهید. علمای اسلام بودند. این آقای منتظری (1) مدتها در حبس بود. آن مرحوم آقای طالقانی (2) مدتها در حبس بود و امثال اینها زیاد. آنهایی که اعدام شدند چه اشخاصی اعدام شدند؟ مرحوم سعیدی (3) اعدام.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>