ممکن است بروند در کردستان و اینها را از بین ببرند، لکن ما می‌خواهیم با آرامش کار درست بشود، بی انصافها نمی‌گذارند. الآن که رفتند یک عده‌ای که با آرامش کار را حل بکنند که چی چی می‌خواهید شما. آنهایی که آنها می‌خواهند که ما دادیم به آنها؛ می‌دهیم. لکن آنها امریکا را می‌خواهند. آنها ازشان درست بپرسی، از آن حاقّ (1) دلشان بپرسی، حزب دمکرات می‌گوید که ما [منافع خَلق می‌خواهیم‌]؛ یعنی اظهار تمایل به چپی می‌کند، لکن همه اینها راستی هستند، راستهای نادرست.
قوی باشید برادرها، خواهرها، قوی باشید با قوّت. اسلام پشتیبان شماست. خدای تبارک و تعالی پشتیبان شماست. با قدرت و قوت به پیش بروید و این مملکت را خودتان بسازید. مملکت با دست شما باید ساخته بشود. خداوند همه شما را توفیق بدهد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>