تحویل جامعه می‌دادند.
لزوم هوشیاری در عضوگیری انجمنهای اسلامی
این یک مسئله‌ای است که تا این را با تمام قوا و تمام هوشیاری خودتان در مسائلی که می‌خواهید طرح بکنید، درست مطالعه نکنید و رسیدگی نکنید و افرادی که به شما می‌خواهند متصل بشوند درست شناسایی نکنید و ندانید چه جوری است سابقه‌اش را تا ندانید، افراد را باید خیلی در آن دقت بکنید، چه بسا افرادی هستند که اینها به حسب ظواهرشان و بر حسب ادعاهایشان از شما بیشتر ادّعای مسلمانی می‌کنند و از شما هم بیشتر فرض کنید آدابش را به جا می‌آورند، لکن وقتی به حالشان مطالعه می‌کنید می‌بینید که رَویّه‌شان با رَویّه شما فرق دارد؛ آن اسلامی که آنها می‌گویند، غیر از این اسلامی است که اسلام می‌گوید، در بین اینها هست یک همچو اشخاصی. و لهذا این اشخاصی را که می‌خواهید در انجمن خودتان وارد کنید اشخاصی باشند که بشناسید آنها را؛ سوابقشان را مطّلع باشید چه جور اشخاصی هستند، چه رَویّه‌ای دارند، چه مقاصدی دارند، تا آن وقت بتوانید یک انجمن اسلامی که حقیقتاً اسلامی باشد و به دردخور جامعه ما و مُهَذِّبِ دانشگاه و اینها باشد، البته کار مشکل است؛ در تمام دانشگاه‌های ایران بخواهد یک همچو کاری انجام بگیرد، انجام گرفتنش مشکل است لکن مشکلات را باید تحمل کرد. کسانی که بخواهند یک کاری انجام بدهند، یک کار مثبتی انجام بدهند، یک خدمتی بکنند، آن هم یک همچو خدمت ارزنده بزرگی بخواهند بکنند، بخواهند در سرتاسر کشور دانشگاه‌هایش را اصلاح بکنند، از افراد فاسد تصفیه بکنند، کار مشکل است لکن چون یک کار بسیار ارزنده‌ای است؛ مشکلات باید تحمل بشود.
توصیه‌های مهم به همه انجمنهای اسلامی
همیشه کارهای ارزنده اشکالاتش شاید بیشتر باشد از کارهای دیگر. از این جهت باید توجه به این معنا باشد که سفارش [می‌کنم‌] به همه انجمنهای اسلامی که در سرتاسر کشور هست و می‌خواهند شروع به فعالیت بکنند و چند روز دیگر هم اوّل باز شدن‌