بیانات
زمان: 31 شهریور 1358 / 30 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: رفع خرابیهای فراگیر رژیم پهلوی با همت ملت
حضار: فرهنگیان لنگرود
[امام فرمودند:] نظیر این مسائل و مشکلات در تمام مملکت وجود دارد، که بتدریج بایستی حل شود. و ما بزودی در همین زمینه پیامی به ملت خواهیم داد.
[همچنین جمعی از اهالی بوشهر در دیدار با امام، گزارشی از شیوع فحشا و فساد در منطقه و نیز پیشنهاداتی ارائه نمودند.]
[امام فرمودند:] آنها کوشش کردند همه جای مملکت را خراب کنند، و افکار جوانهای مملکت و اعمال آنها را خراب کردند. و ما پس از انقلاب، بتدریج و با همت همه اقشار، این خرابیها را، فسادهای اخلاقی و اجتماعی را رفع خواهیم کرد.