حکم انتصاب آقای محمد علی رجایی به سمت کفالت وزارت آموزش و پرورش
 •   حکم
  زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب کفیل وزارت آموزش و پرورش
  مخاطب: رجایی، محمد علی
  بسمه تعالی
  جناب آقای محمدعلی رجایی
  طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیأت وزیران، جنابعالی به سمت کفیل وزارت آموزش و پرورش منصوب می‌شوید. از خداوند متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای ذات مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی