پیام
زمان: 4 آذر 1358 / 5 محرّم 1400
مکان: قم
موضوع: اشتباه بزرگ کارتر
مخاطب: جنبشهای آزادیبخش جهان
بسم الله الرحمن الرحیم
تلگراف برادران محترم در پشتیبانی از ملت مظلوم ایران در قیام برای احقاق حق خود از دولت امریکا موجب تشکر گردید.
شما می‌دانید که خیانتکاری (1) که در طول حکومتش ایران را به تباهی کشیده و ملت شریف ما را در عزای فرزندان رشید خود نشانده و ذخایر کشور ما را به تاراج برده است اکنون در پناه دولت امریکا به سر می‌برد. از حقوق مسلّم یک ملت است که جانی تبهکار را به محاکمه دعوت کند. و از حقوق مسلّم بین المللی است که تبهکار باید در محل تبهکاری‌اش محاکمه شود. آقای کارتر با زور سرنیزه تمام حقوق انسانی را نقض می‌کند؛ و در مقابل ملتی که می‌خواهد حقوق خویش را مطالبه کند، به توطئه و ارعاب، دخالت نظامی و محاصره اقتصادی، پرداخته است. در منطق آقای کارتر (2) جواب درخواست بحق یک ملت را باید با قدرت و قوای نظامی داد. و در این منطق، منطق قرون وسطایی و حکومت جنگل بر تمام ارزشهای انسانی و قوانین بین المللی حکومت دارد. این است منطق همه زورمندان و مستکبران در مقابل ملتها و توده‌های ستمدیده. قدرتهایی که با