می‌توانند زیر پای خودشان له کنند. اینها جزء مفلوکهای عالم هستند. برای اینکه قدرت روحی ندارند که هرچه وارد در مغزشان می‌شود بتوانند کنترلش کنند. همان طوری که آدم مفلوک نمی‌تواند یک راه صحیحی را پیش بگیرد. آدم علیل نمی‌تواند یک راه صحیحی برود. آنها که برای خاطر قدرتمندی، کوچک بودن مغز و قدرت زیاد، در آن وارد شدند نمی‌توانند کنترل کنند خودشان را، و حفظ کنند مغزشان را، اینها جزء مفلوکها هستند.
زمامداران شایسته از دید اسلام
انبیا و اولیا که هرچه [بر آنها] وارد می‌شد، هرچه قدرت در عالم وارد می‌شد بر آنها، هیچ در آنها تأثیری نمی‌کرد. آن کسی که زمام یک مملکتی که از حجاز گرفته تا مصر و همه اینجاها را؛ ایران و سایر جاها تحت سلطه او بود، و قدرت جسمی و روحی خودش آنطور بود، می‌بینیم که از یکی از افراد پایین و متوسط متواضعتر است. و این قدرتها ابداً در روح او تأثیر نکرده. برای اینکه، روح این قدر بزرگ است که همه عالم را می‌گیرد.
یک روح مجردی که از این آلایشها تجرد پیدا کرده است، اینقدر وسیع است که همه عالم مثل یک نقطه می‌ماند در آن. آنها لایق زمامداری‌اند. اسلام آنها را زمامدار کرده است. وقتی هم که دست به دامن آنها نمی‌رسد باید آن اشخاصی که نزدیکتر به آنها هستند از سایر افراد، آن اشخاصی که بهتر می‌توانند هضم کنند قدرتها را، کمتر قدرت مآبی در آنها تأثیر بکند، آنها باید زمامدار باشند. مع الأسف دستمان کوتاه است. امثال اینهایی که تا یک قدرت پیدا می‌کنند، مثل حیوانهای چموش شروع می‌کنند به شرارت.
اینها مفلوک‌اند. همان طوری که اینها الآن اسم محمدرضا را می‌گویند یک مریض مفلوکی، من می‌گویم در آن زمان که قدرتمند به نظر شما بود مفلوکتر بود از حالا. حالا شما هم مفلوکید. و همه قدرتمندهایی که به واسطه یک قدرت نمی‌توانند خودشان را کنترل کنند و نمی‌توانند هضم کنند آن قدرتی که برایشان وارد می‌شود، اینها جزء همان مفلوکها هستند. و لهذا این مفلوکها هستند که دور هم می‌نشینند و به تبع آن مفلوک اصلی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>