اینکه تا آخر نهضت قیام خودش را حفظ کند. کارهایی که اینها می‌کنند کارهایی است که به خیال خودشان، برای خودشان است، لکن ضرر خودشان در اوست.
برخورداری ملت ایران از افکار جهانی
شما امروز وقتی که مطالعه کنید، بشنوید قشرهای مختلف ملتها را، نه دولتها را.
ملتهای جهان الآن به نفع شما هستند. دولتها هرچه می‌خواهند باشند. از دولتها هم کم کم دارند به نفع شما می‌شوند. در خود امریکا هم ملت امریکا کم کم بیدار می‌شوند. و خواهد شناخت این ابرقدرتهایی که تحمیل می‌کنند خودشان را بر ملتها. قبلاً اینطور نبود که ملت امریکا با ما باشد. حالا بسیاری از آنها با ما شدند - حالا وقتی که خودشان اقرار کردند که وقتی که آرای ملت را شمارش کردند، به یک ارزیابی فهمیدند که پنجاه و پنج درصد اجازه نمی‌دهند که امریکا دخالت نظامی بکند، و شاید اجازه ندهند که دخالت اقتصادی بکند. حصر اقتصادی را که او خیال می‌کرد بر ضرر ملت ماست، ملتهای دیگر همه از او انتقاد کردند، بلکه بسیاری از دولتها هم.
ملتی با اراده استوار و مصمم
ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر برسد. من در چهره‌های نورانی، دوست داشتنی شما که نگاه می‌کنم تصمیم را می‌فهمم. شما مصممید. ما هم مصممیم.
ما از نظامی امریکا و از حصر اقتصادی‌اش هیچ باکی نداریم. و گمان نکنید که موفق بشود آن به اینکه یک دخالت نظامی بکند. و اجازه بدهد ملت امریکا و مجلس امریکا به اینکه دخالت نظامی بکند. برای اینکه می‌داند ملت امریکا که دخالت نظامی به ضرر ملت امریکاست و به ضرر دولت امریکا است. و از حصر اقتصادی هم ابداً خوفی نداشته باشید. برای اینکه ملتهای دیگر و دولتهای دیگر تابع امریکا نیستند.
درِ دنیا به روی ما بسته نخواهد شد. ما خدا را داریم. درِ دنیا به روی ما بسته بشود، در رحمت خدا به روی ما باز است. ما برای خدا می‌خواهیم اقدام کنیم. ما قیام کردیم برای‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>