چیزهای دیگرش هم همه چیز درست می‌شود. همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در انفراد. زحمتهای انبیا برای این بود. اینها زحمتهای انبیا را می‌خواهند هدر بدهند.
زیر پرچم قرآن
شما جوانها که ایستادید و با مشت محکم جمهوری اسلامی را خواستید، شما خواستید که اسلام رژیم این کشور باشد. شما کوشش کردید که اسلام باشد. اینها کوشش می‌کنند که نباشد. اینها جنود شیطانند. باید آنها را بشناسید تا بتوانید دفاع کنید. دفعشان کنید و هستند اینها. تا انسان هست همین مسائل هست. انبیا هم دعوت کردند، زحمت کشیدند، اولیا هم دعوت کردند، زحمت کشیدند، جنگها کردند برای همین که این انسانهای فاسد را کنار بزنند، و یک جامعه انسانی درست بکنند. لکن مع الأسف توفیق حاصل نشد. برای ما هم نمی‌شود. برای شما هم نمی‌شود. اما حتی الامکان البته آن معنایی که اسلام می‌خواهد به این زودیها حاصل نمی‌شود، اما حتی الامکان ما مکلفیم.
نباید بگوییم که حالا که آن مطلب اعلی‌ حاصل نمی‌شود، این پایینترش هم حاصل نشود.
ما مکلفیم که هر مقداری که می‌توانیم این رژیم را؛ رژیم انسانی، رژیم اسلامیش کنیم.
هر قدر می‌توانیم زیر پرچم قرآن برویم. هر مقداری که شما عمل کردید به قرآن، زیر پرچمش رفتید، پرچم قرآن این نیست که پرچمهای دیگران هستند. پرچم قرآن عمل به قرآن است. زیر پوشش قرآن که انسان رفت، زیر پرچم اسلام است. زیر پرچم قرآن است.
امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف همگانی
کوشش کنید که زیر پرچم اسلام بروید. هر مقداری که می‌شود خودتان و هرکس را که با آن آشنا هستید، هر مجلسی که پیدا می‌شود، و ببینید که یک کسی از این پوشش اسلامی می‌خواهد یک قدری کنار برود دعوتش کنید. امر به معروف و نهی از منکر از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>