سخنرانی
زمان: 4 دی 1358 / 5 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: توطئه و تبلیغات قدرتهای بزرگ بر ضد اسلام و راه‌های مقابله با آن
حضار: کارگزاران مسجد قبا، دانشجویان مریوان
بسم الله الرحمن الرحیم
راه رویارویی با جهانخواران
ما امروز مواجهیم با چند مطلب که تذکرش لازم است: یکی که همه می‌دانید مواجه با قدرتهای بزرگ که در خارج و داخل مشغول تبلیغات هستند بر ضد اسلام و توطئه‌هایی دارند. یکی هم خرابیهایی که در داخل کشور است و اشخاصی دامن می‌زنند به این خرابیها و اغفال می‌کنند جوانهای ما را از هر طرف.
ما امروز اگر بخواهیم با این قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این میدان شکست نخوریم احتیاج به چند امر داریم: یکی اینکه ما اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه زراعت است. مزرعه‌ها، کشتزارها با فعالیت همه جانبه قشرهای مختلف کشت بشوند. مع الأسف دستجاتی هستند که یا ندانسته، و به واسطه تحریک بعض عناصر ضد انقلاب، یا شاید بعضیشان هم دانسته - از باب اینکه از همان جمعیت هستند - نمی‌گذارند که کشت آنطوری که باید صورت بگیرد، صورت بگیرد. با اسمهای مختلف در اطراف ایران - هر جا بروید این مسائل هست که - در کشتزارها می‌روند و به اسم اینکه ما می‌خواهیم کمک کنیم به مستمندان و کمک کنیم به مردم، مانع می‌شوند از اینکه یک کشت صحیحی بشود، و این یک خطری است برای کشور ما.
خودکفایی اقتصادی، مهم ترین مسئولیت ملی
شما می‌دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند، و یک احتیاج مبرمی‌‌که نتواند خودش اداره کند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>