منزل خودش، در جایی که برای او مَأمَن (1) درست کرده و نگاه می‌دارد، و او و عائله‌اش را احترام می‌کند. و با جوانهای ما که در آنجا اعتراض می‌کنند با خشونت رفتار می‌کنند، واکنش این اعمال است که ملت بریزند و این کار را انجام بدهند و مسئولیت آن از خود امریکاست. و سفارتی که در ایران است یک توطئه‌هایی بود که حالا کشف شده است. و با وجود این توطئه‌ها نمی‌شود گفت که ملت بنشینند و نگاه کنند و آنها هر کاری که می‌خواهند بکنند. از این جهت خود امریکا منشأ این امور است، منشأ کارهایی که انجام گرفته است می‌باشد، و در مقابلِ آن کارهای ناحقّی است که امریکا ظرف چندین سال با ما کرده است. و ما دیگر نمی‌توانیم کارهایی که آنها می‌خواهند انجام بدهند تحمل کنیم.
از این جهت باید امریکا بفهمد که دیگر وقت آن ظلمها گذشته است. و باید حساب کار خودش را بکند. و اگر ما دیدیم که بیشتر از این می‌خواهد جلو برود، ما هم کارهایی داریم که به ضرر امریکا تمام خواهد شد.
- [امام، خیلی از شما متشکر هستیم. در حال حاضر نفتی که صادر می‌شود، مقدار صدورش نسبت به سالهای گذشته کمتر است. آیا این وضع ثابت خواهد ماند، یا پایینتر خواهد رفت؟ یا بالاتر خواهد رفت؟]
- این تابع صلاحدید دولت است. دولت هرطور صلاح بداند و هرچه مصلحت مملکت باشد انجام می‌دهد. اگر مصلحت مملکتشان در پایینتر صادر کردن باشد، پایینتر می‌آید و اگر بالاتر بود، بالاتر می‌رود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>