اقداماتی برای جبران ضایعاتی است که دیکتاتوری او بر ملت وارد آورده است. البته ضایعاتی جبران ناپذیر هم وجود دارد منجمله شهادت صد هزار نفر در مبارزه علیه شاه، نیرو و استعدادهای انسانی که در راه سرنگونی او به کار گرفته شد قابل اعاده نیست، اما ما انتظار پس دادن ثروتهایی را داریم که از این ملت غارت کرده است. در صورتی که ملت ایران قانع شود که رئیس جمهور شایسته‌ای به جای کارتر مایل به انجام عمل ناروا علیه ما نیست، می‌تواند رفتاری عادی با امریکا داشته باشد، آن نوع روابطی که ما با دیگر کشورها داریم.
- [اینکه بیشتر کشورهای عالم گروگان گیری را محکوم کرده‌اند، تردیدی در شما در مورد موضعتان پدید نمی‌آورد؟]
- بیشتر کشورهائی که این کار را کرده‌اند، زیر فشار امریکا بوده است. ما می‌خواهیم به همه دنیا نشان دهیم که قدرت‌های فائقه را هم می‌توان به نیروی ایمان شکست داد. ما در برابر دولت امریکا با همه قدرتش مقاومت می‌کنیم و از هیچ قدرتی نمی‌ترسیم.
- [آیا می‌دانید که شما ایران را منزوی کرده‌اید؟ حتی ملتهای اسلامی هم گروگان گیری را محکوم کرده‌اند. شما امریکا را از ایران بیرون کرده‌اید ولی چه کسی می‌تواند شما را از فشار شوروی رها سازد؟]
- ما امریکا را بیرون کردیم که دولتی اسلامی به وجود آوریم، نه اینکه شوروی را جانشین آن کنیم. شعارهای ملت ما این حقیقت را جلوه‌گر می‌سازد. ما مرتباً گفته‌ایم نه غرب و نه شرق. اگر روزی شوروی به ما فشار آورد، با همان نیروئی با آن مقابله خواهیم کرد که به ما امکان بیرون راندن امریکا را داد یعنی نیروی ایمان.
- [شما باید قبول کنید که امریکا هرگز شاه را تحویل ملت ایران نخواهد داد. اگر تردیدی دارید، معلوم است که امریکا را نشناخته‌اید. اگر سازمان ملل حاضر به تحقیق در شکایات شما شود، گروگان‌ها را آزاد خواهید کرد؟ در عین حال آیا همه دیکتاتورهای عالم باید مورد تحقیق سازمان ملل قرار گیرند؟]
- ما امریکا را خوب می‌شناسیم و می‌دانیم که می‌توانیم در برابرش مقاومت کرده و از شرفمان دفاع کنیم. ما نشان داده‌ایم که در برابر بیعدالتی بزرگ او که پناه دادن شاه است‌