سخنرانی
زمان: 14 خرداد 1359 / 20 رجب 1400
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: تحول درونی ملت منشأ پیروزی - اتحاد حوزه و دانشگاه - اهمیت نمازهای جمعه و جماعت
حضار: استادان و دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی، امانتی الهی
اول من دعا می‌کنم که خدای تبارک و تعالی به شما جوانهای محترم، بانوان و جوانان عزیز، سلامت وسعادت و دید اسلامی عنایت کند. هر قدر که این انقلاب اسلامی جلو می‌رود، هر قدمی که بر می‌دارد به جلو، دشمنها که در هر قدمی یک شکست می‌خورند، بیشتر مجهز می‌شوند. در قدمهای اول، شاید امید داشتند به اینکه این نهضت، این انقلاب به‌طور نارس در همان اول از بین برود. با این امید، مخالفان ما و انگلهای جامعه ما بودند تا اینکه شما قدم اول را برداشتید و رأی خودتان را به صندوق انداختید وجمهوری اسلامی را به آن رأی دادید، با همه مخالفتهایی که از این گروه‌هایی که وابسته به رژیم سابق یا به چپ یا به راست [می‌شد.] حالا که همه قدمها برداشته شده، دیگر از حیث اساس حکومت جمهوری و جمهوری اسلامی ما دیگر کسری نداریم؛ اساس درست شده است. یأس آنها بیشتر شده است و ممکن است فعالیتشان هم؛ برای اینکه [با] یک کارهایی که حالا دیگر در جمهوری اسلامی، که تمام اساسش ریخته شده است، نگذارند در مقام اجرا، پیشروی کند. حالا شما و ما و همه ملت ایران بیشتر تکلیف داریم.
حالا این جمهوری اسلامی با همه محتوایی که اساسش دارد و تحقق پیدا کرده است، یک امانتی است الهی به دست ملت ایران و همه ماها، همه شماها بی‌استثنا، ملت ایران نگهبان آن باید باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>