اینهایی که ادعای این می‌کنند که ما استقلال همه ممالک را، همه کشورها را به رسمیت می‌شناسیم، اینها کجا هستند که جلوی کارتر بایستند و بگویند که تو می‌گویی من خودم تنها دخالت در کشور ایران می‌کنم، دخالت در یک مملکت مستقلی می‌کنم. نظامی پیاده کرده است و می‌خواهد باز پیاده بکند. اینها کجا هستند که یک همچو مجرمی را طرفداری از او می‌کنند. ما به کجا باید شکایت کنیم از این کشورهایی که دنبال امریکا و دست نشانده امریکا هستند و دنبال او هستند در جرایمی که امریکا دارد مرتکب می‌شود. ما به چه دستگاهی، به چه دادگاهی شکایت ببریم از این قلدرها، و از اینها که زمام امور کشورهای بیچاره مظلوم را به دست گرفتند؛ و مع الأسف آن کشورهایی هم که ادعای استقلال می‌کنند دنبال او هستند؛ دنبال یک همچو جریمه‌ای. باید از این دولتها پرسید که محاصره اقتصادی که شما می‌کنید و یک ملت مظلوم را می‌خواهید در تنگنای محاصره قرار بدهید، این با چه اصلی از اصول دنیا، از قوانین دنیا منطبق است. مجرد اینکه امریکا قدرت دارد و به شما امر می‌کند، همین عذر است برای شما که محاصره اقتصادی بکنید؟! و شما گمان می‌کنید که با محاصره اقتصادی ملت ما شکست می‌خورد و ملت ما قانع خواهد شد و خاضع خواهد شد؟!
مؤثر نبودن تهدید امریکا در اراده ملت ایران
شما باید بدانید که دخالت نظامی امریکا و همه شماها، دخالت نظام شوروی و همه وابستگان به او، دخالت شماها همه در کشور ما و حصر اقتصادی شماها، در آن اراده ملت ما، آن تصمیم و اراده ملت ما اثری نخواهد کرد و ما مهیای مرگ هستیم. شما ما را از چه می‌ترسانید؟ ما که مهیای شهادت هستیم، شما ما را از اقتصاد می‌ترسانید، از دخالت نظامی می‌ترسانید؟! شما کسانی را که از مرگ می‌ترسند باید بترسانید، نه مملکتی که حاضر شده برای شهادت و شهادت را یک فوز برای خودش می‌داند. بنابراین هیچ ما از این مسائل خوفی نداریم. و امریکا چه با همه کشورها دست به هم بدهند و بخواهند دخالت کنند، یا خودش به تنهایی - به قول کارتر - دخالت بکند، دخالت بکند تا بفهمد قضیه چی هست دخالت نظامی بکند تا بفهمد که مطلب چی هست، خوب است که از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>