می‌کنند؛ برای اینکه متحوّل شده‌اند این جوانهای ما، ارتشیهای ما متحوّل شده‌اند به یک چیز دیگری. غیر زمان سابق است. اینها حالا یک موجود دیگری شده‌اند.
برادرهای من، اگر بخواهید آبرومند بشوید در دنیا و آخرت و شرافتمند زندگی کنید، باید با قدرت و شدت، در مقابل دیگران بایستید و در بین خودتان رحیم و رؤوف و دوست باشید. اگر یک ارتشی پشتوانه ملی نداشته باشد، مثل همان ارتش سابق می‌ماند که اینها می‌دیدند که چنانچه صاحب منصب‌ها می‌دیدند که اگر در تهران هم بخواهند بمانند و وضع اینطور باشد، خود مردم آنها را چه خواهند کرد و لهذا، چمدانها را بستند و فرار کردند. اما شما ان شاء الله، پشتوانه ملت را دارید. شما عددتان فرض کنید چند هزار باشد، لکن پشتوانه‌تان سی و چند میلیون است، همه مردم است. ارتش، ارتش مردمی است، نه ارتش طاغوتی که سرکوب کند؛ ارتشی است که با مردم زیر یک سقف جمع می‌شوند و مردم برای آنها تظاهرات می‌کنند و اینها هم برای مردم تظاهرات می‌کنند. این یک چیز تازه‌ای است که خدای تبارک و تعالی به ما عنایت کرده و این را حفظش کنید.
این پشتوانه را حفظ کنید که این پشتوانه آنچنان قدرتی به شما خواهد داد که یکی‌تان در مقابل صد تا، در مقابل چند صد تا خواهید بود. وقتی شما خودتان را در آن طرف مواجه با دشمن دیدید، در این طرف مواجه با ناراضی دیدید، نمی‌توانید خودتان را حفظ کنید.
ارتشی که ملت از آن ناراضی است، ارتشی که می‌بیند ملت پشت به او کرده، اگر یک دشمنی از آن طرف بیاید، پناهگاه دیگر ندارد این. این نمی‌تواند دیگر مقاومت کند، به خلاف ارتشی که می‌بیند آن طرف دشمن است و این طرف بیست و چند میلیون، سی و چند میلیون دوست است و پشتیبان اوست. همان طوری که او در میدان جنگ، دارد جنگ می‌کند، اینها هم بزرگ و کوچکشان، زن و مردشان دنبال او جنگ می‌کنند. یک همچو ارتشی پیروز است. سعی کنید این طوری باشید.
حفظ کشور در گِرو اتحاد نیروهای مسلح
آیا آن 15 خرداد بهتر بود که ارتش ما به جان مردم ریخت و همین ملت بیچاره را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>